ACİL TIP ASİSTAN BİRLİĞİ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1 – Bu yönergenin amacı; Acil Tıp Asistan Birliği (ATAB)’nin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir. ATAB; Türkiye Cumhuriyet’inde görev yapmakta olan acil tıp uzmanlık öğrencilerinin tek bir çatı altında toplanmasını sağlayarak; birbiriyle iletişimlerinin devamlılığını sağlar, eğitim amaçlı toplantılar düzenler ve katılımlarını destekler, özlük hakları ve çalışma programları ile ilgili toplantılar düzenleyerek gerekli mercilere beklenti ve istekleri iletir.

Kapsam :

Madde 2 – Bu yönerge; acil tıp uzmanlık öğrencileri tarafından oluşturulacak ATAB’ın kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak:

Madde 3 – Bu yönerge, ATAB yönetim kurulu tarafından, bağlı bulunduğu Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar :

Madde 4 – Bu yönergede geçen tanımlar aşağıdaki gibidir.

 1. a) Acil Tıp Asistanı: Acil tıp uzmanlık öğrencisi
 2. b) ATAB: Acil tıp asistanlarının kendi aralarında demokratik usullerle kurduğu asistan birliğidir.
 3. c) ATAB Yönetim Kurulu: ATAB yönetim organı
 4. d) ATAB Başkanı: ATAB ve yönetim kurulu başkanı
 5. e) ATAB Yönetim Kurulu Üyesi: ATAB içinde yer alan, acil tıp asistanları tarafından demokratik yollarla seçilen acil tıp asistanı
 6. f) ATAB Genel Kurulu: Acil tıp asistanlarının oluşturduğu kurul
 7. g) ATAB Kurultayı: Her yıl Acil Tıp Asistan Sempozyumu (ATAS)’nda gerçekleştirilecek olan ATAB genel kurul toplantısı
 8. h) ATAB Denetim Kurulu: ATAB denetleme organı

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Tıp Asistan Birliği Yönetim Kurulu

ATAB Yönetim Kurulu Seçimlerine İlişkin Genel Esaslar:

Madde 5 – ATAB’ın yönetim kurulunu oluşturacak asistan adayları için yapılacak seçimler; iki yılda bir ATAS’ta düzenlenir. ATAB yönetim kurulu adayı olacak acil tıp asistanları, adaylıklarını ATAS sırasında seçimden önce mevcut yönetim kuruluna bildirmelidir. Yönetim kurulu tarafından adaylıkları uygun görülenler, seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim kampanyasını yürütebilirler. Bu seçimde oy kullanabilmek için TATD ve ATAB üyesi olmak zorunludur fakat üyelik aidatını ödemiş olmak zorunlu değildir ve seçim günü dahil seçim öncesi yapılan üyelikler seçmek ve seçilmek için kabul edilir.

ATAB Yönetim Kurulu Adaylarında Aranacak Nitelikler:

Madde 6 – Asistan temsilcisi olmaya aday olacak acil tıp asistanında aşağıdaki şartlar aranır;

 1. a) Acil tıp asistanı olmak
 2. b) Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)’ne üye olmak
 3. c) ATAB üyesi olmak
 4. d) Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak
 5. e) Verilecek görevleri düzenli bir şekilde yerine getirip, projeleri takip edilebilecek yeterlilikte olmak
 6. f) Aynı yönetim kurulunda ayni Acil Tıp Anabilim Dalında çalışan 1 (bir)’den fazla Acil Tıp Asistanı bulunamaz.

Yönetim Kurulu Genel Esasları:

Madde 7 – Yönetim kurulu bir başkan, bir sekreter ve dokuz adet yönetim kurulu asistan üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı ATAS’ta  yapılan mevcut ATAB yönetim kurulunun son toplantısında kara verilen ihtiyaca göre belirlenir. ATAB yönetim kurulu seçimi, ATAS’ın son günü yapılan genel kurulda kapalı oylama sistemi ile demokratik bir şekilde yapılır.

Yönetim Kurulu Başkan Seçimi:

Madde 8 – Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu seçildikten sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında açık oylama ile seçilir.

Yönetim Kurulu Başkanı Görevleri:

Madde 9 – Yönetim kurulu başkanı olmaya aday acil tıp asistanının görevleri aşağıda sıralanmıştır;

 1. a) ATAB’ın ilk sözcüsüdür.
 2. b) Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)’nde ATAB’ı temsil eder, TATD yönetim kurulu toplantılarına katılır.
 3. c) ATAB’ın kendi içinde ve acil tıp içi ve dışı tüm ulusal ve uluslararası iletişimini sağlar. Bu iletişimde TATD’nin genel amaç, işleyiş ve usullerine uygun şekilde hareket eder.
 4. d) Başkanlığı döneminde planlanan projelerin planlama ve işleyiş aşamalarını yakından takip ederek, ATAB ve TATD yönetim kurulu üyelerine bilgi verir.
 5. e) ATAB adına davet edildiği tüm toplantılara katılmakla yükümlüdür.
 6. f) ATAB’ın gelişimi için faydalı olacak her türlü organizasyonu yönetim kurulu ile beraber düzenler.

Yönetim Kurulu Başkan Adaylarında Aranacak Nitelikler:

Madde 10 – ATAB yönetim kurulu başkanı olmaya aday olacak acil tıp asistanında aşağıdaki şartlar aranır;

 1. a) Acil tıp asistanı olarak en az bir yıldır çalışıyor olmak
 2. b) TATD üyesi olmak
 3. c) ATAB üyesi olmak
 4. d) Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak
 5. e) Davet edildiği seyahatlere gitmesine engel bulunmamak
 6. f) ATAB yönetim kurulunun sözcülüğünü yapabilme yeterliliğine sahip olmak

Yönetim Kurulu Sekreter Seçimi:

Madde 11 – Yönetim kurulu sekreteri, yönetim kurulu seçildikten sonraki ilk yönetim kurulu toplantısında açık oylama ile seçilir.

Yönetim Kurulu Sekreter Görevi:

Madde 12 – Yönetim kurulu sekreteri olmaya aday acil tıp asistanının görevleri aşağıda sıralanmıştır;

 1. a) Yönetim kurulu toplantılarını tüm ilgili üyelere bildirmek ve koordinasyonu sağlamak
 2. b) Yönetim kurulu toplantılarında görüşülen ve sonuca bağlanan kararları kayıt altına almak
 3. c) Yönetim kurulu toplantılarından çıkan sonuçları ATAB üyelerine ve TATD yönetim kuruluna bildirmek
 4. d) Acil tıp içi ve dışı diğer tüm gruplarla düzenlenen ilişkilerde yönetim kurulu başkanına yardımcı olmak
 5. e) Yönetim kurulu başkanının katılamadığı toplantılarda yönetim kurulu başkanı yerine yönetim kurulu sözcülüğünü yapmak
 6. f) Davet edildiği toplantı ve kongrelere ATAB adına katılmak

Yönetim Kurulu Sekreter Adaylarında Aranacak Nitelikler:

Madde 13 – Acil Tıp Asistan Birliği yönetim kurulu sekreteri olmaya aday olacak acil tıp asistanında aşağıdaki şartlar aranacak;

 1. a) Acil tıp asistanı olarak en az bir yıldır çalışıyor olmak
 2. b) TATD üyesi olmak
 3. c) ATAB üyesi olmak
 4. d) Herhangi bir yüz kızartıcı suç işlememiş olmak
 5. e) Yönetim kurulu başkanının görevlerini ihtiyaç halinde yerine getirebilecek yeterliliğe sahip olmak
 6. f) Yönetim kurulunun sözcülüğünü yapabilme yeterliliğine sahip olmak

Diğer Asistan Temsilcileri – ATAB Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri:

Madde 14 – Diğer ATAB yönetim kurulu üyelerinin görevleri genel olarak aşağıda sıralanmıştır, ATAB yönetim kurulu toplantısında ilgili kişilere görevler dağıtılacaktır;

Acil Tıp İle İlgili Yasal Sorumluluklar Ve Düzenlemeler;

 1. a) Acil tıp asistanının yasal sorumluluklarını bilmek ve birlik üyelerine bildirmek
 2. b) ATAB üyelerini acil tıp dalındaki mevcut yönerge, yönetmelik, kanun ve bunlardaki son değişiklikler ve yenilikleri takip etmek
 3. c) Yasal yükümlülüklerle ilgili acil tıp asistanları tarafından kendisine gelen soru ve sorunlara çözüm üretmeye çalışmak ve bu konuda ATAB ve TATD yönetim kurullarından destek almak
 4. d) Yasal yükümlülüklerle ilgili kongre ve toplantılara katılmak ve burada kazandığı bilgi birikimi yönetim kurulu ve tüm üyelerle paylaşmak

Acil Tıp Asistan Eğitimi;

 1. e) Acil tıp içi ve dışı tüm bilimsel gelişmelerden acil tıbbın faydasına olacakları takip edip ATAB üyelerine ve yönetim kurulu üyelerine bilgi vermek
 2. f) Multidisipliner ve çok merkezli çalışmalarla ilgili projeler oluşturarak üyeleri bir araya getirmek. Bu projelerin takibini yaparak yönetim kuruluna bilgi vermek
 3. g) ATAB adına acil tıp asistan çekirdek eğitim programını bilmek, takip etmek ve geliştirilmesi için projeler oluşturup TATD yönetim kuruluna iletmek
 4. h) ATAB adına asistan eğitimine katkıda bulunabilecek cep kartı, sunum paylaşımı, podcast talepleri, online eğitim gibi güncel ve yeni fikirler oluşturmak, TATD onayı ile bu fikirleri projelendirip hayata geçirilmesini sağlamak

ı) TATD çatısı altında yapılan asistan eğitim oryantasyon programlarını, kursları ve kurslara katılan ve katılmayan asistanları takip etmek, talebi olan ve katılamamış asistanların katılımını sağlamak amaçlı TATD ile birlikte çalışmak

Medya Ve İletişim;

 1. i) ATAB internet sitesinin yapılandırılmasını ve güncel kalmasını sağlamak
 2. j) İnternet sitesinde yapılacak değişiklikleri, linkleri öncelikle yönetim kurulunun iznini alarak düzenlemek
 3. k) Bilimsel gelişmeler ve yasal hükümlülüklerle ilgili diğer asistan temsilcilerinden destek alarak yeni gelişmelerin internet sitesinde yer almasını sağlamak
 4. l) ATAB yönetim kurulunun uygun gördüğü yönetim kurulu karar ve toplantı tutanaklarını internet sitesinde paylaşmak
 5. m) Facebook, Twitter, Google+, Linkedin gibi sosyal paylaşım sitelerini düzenlemek, takip etmek ve güncel tutmak
 6. n) ATAB’ın tanıtımı için video, afiş ve duyurular hazırlayıp internet ortamında paylaşmak
 7. o) Tüm Türkiye’de aktif olarak çalışmakta olan acil tıp kliniklerini takip etmek ve onlarla iletişim halinde olmak

Yönetim Kurulunun Görev Süresi :

Madde 15 – ATAB yönetim kurulu iki yıl süresince görev alır. Bu süre içinde yönetim kurulunun yarısından fazlasının görevinden ayrılmak zorunda kalması durumunda (uzman olması, görevini sonlandırması gibi) yapılacak olan ilk ATAS‘ta genel kurulun toplanması ile seçim tekrarlanır.

İKİNCİ BÖLÜM

Acil Tıp Asistan Birliği Genel Kurulu

Acil Tıp Asistan Birliği Genel Kurulu:

Madde 16 – ATAB üyeleri acil tıp asistanlarından oluşur. ATAB’ın en yüksek karar organıdır. ATAB Türkiye Cumhuriyet’inde görev yapmakta olan tüm acil tıp uzmanlık öğrencilerini genel kurul olarak kabul eder. Her yıl ATAS’a katılan tüm acil tıp asistanları ile toplantı planlanır. Genel kurul toplantılarını ve gündemi ATAB yönetim kurulu belirler ve yürütür.

Acil Tıp Asistan Birliği Genel Kurul Görevleri:

Madde 17 – Acil Tıp Asistan Birliği Genel Kurulu’nun görevleri;

 1. a) Yeni yönetim kurulunu seçmek
 2. b) Önceki yönetim kurulunun yerine getirdiği görevler hakkında bilgi almak
 3. c) Acil tıp asistanlarının sorunlarını tartışmak ve çözüm üretmek
 4. d) Yeni dönemde için yeni hedefler belirlemek

Acil Tıp Asistan Birliği Yerel Yapılanması

Madde 18 – Acil Tıp Asistan Birliği, acil tıp asistanı yetiştiren her acil tıp kliniğindeki asistanların kendi içinde yapacağı seçime  ve gönüllülük esasına göre, her bir acil tıp kliniğinden bir asistan ile temsil edilir ve o klinikle bağlantı kurar. Bu temsilciler kendi aralarında bir bölge temsilcisi seçme hakkına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Acil Tıp Asistan Birliği Denetleme Kurulu

Denetleme Kurulu :

Madde 19 – ATAB denetleme kurulu TATD yönetim kuruludur. ATAB’ın yaptığı projeleri takip edip, bilimsel, hukuki ve maddi destek sağlar. ATAB’ın yapacağı sempozyum, toplantı, oryantasyon eğitimleri ve kongrelerin bilimsel ve sosyal içeriğini kontrol eder.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Acil Tıp Asistan Sempozyumu

BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 20- Acil tıp asistan sempozyumu, Acil Tıp Asistan Birliği bünyesinde her yıl bir Acil Tıp Anabilimdalı sorumluluğunda yapılır.

Madde 21- Acil tıp asistan sempozyumunu düzenleyecek Acil Tıp Anabilimdalları bir önceki Acil tıp asistan sempozyumunda adaylığını belirtir, demokratik ve acil tıp asistanlarının haricinden kimsenin olmadığı kapalı oylama ile belirlenir.

Madde 22- Seçim öncesi aday olan her Acil tıp Anabilimdalına tanıtım için söz hakkı verilir.

Madde 23- Acil tıp asistan sempozyumunu aynı şehirde 5 (beş) yıldan daha erken bir sürede tekrar gerçekleşemez.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çeşitli Hükümler

Yürürlük:

Madde 24 – Bu yönerge TATD yönetim kurulunun kabulü ardından yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme:

Madde 25 – Bu yönerge hükümlerini TATD yürütür.